Walne zgromadzenie akcjonariuszy - WZA

Co to jest walne zgromadzenie akcjonariuszy?

WZA jest organem spółki akcyjnej, na którym reprezentowany jest kapitał zakładowy spółki i jej akcjonariusze. Jego decyzje - podejmowane w formie uchwał - są wiążące dla zarządu, wytyczają kierunek rozwoju spółki i decydują o jej przyszłości. Walne zgromadzenia przede wszystkim rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu, podejmuje decyzje o podziale zysku bądź straty, decyduje o zmianach w kapitale (emisja akcji) czy nabyciu akcji własnych.