Dom maklerski

Co to jest dom maklerski?

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność polegającą na:
 • przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 • wykonywaniu zleceń na rachunek dającego zlecenie, 
 • nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, 
 • zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwie inwestycyjnym, 
 • oferowaniu instrumentów finansowych, 
 • świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, 
 • organizowaniu alternatywnego systemu obrotu,
 • przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, 
 • udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki,  
 • doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 • doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, 
 • wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską, 
 • sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, 
 • świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.