Certyfikat inwestycyjny

Co to jest certyfikat inwestycyjny?

Papier wartościowy emitowany przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Jest niepodzielny, może istnieć czasowo, reprezentuje równe prawa majątkowe. Jest papierem wartościowym na okaziciela, dlatego może być notowane na giełdzie. 
Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny i ustalenia wartości przypadających na certyfikat inwestycyjny nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, siedem dni przed rozpoczęciem zbywania certyfikatów kolejnej emisji albo w dniu wykupywania certyfikatów.