Instrument finansowy

Co to jest instrument finansowy?

Jest to rodzaj umowy/kontraktu w wyniku którego u jednej z jego stron powstają aktywa a u drugiej zobowiązania. Instrumenty finansowe mogą być długo lub krótkoterminowe. Instrumentami są: papiery wartościowe np. akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty pochodne na akcje i obligacje, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne i na stopy procentowe, swapy walutowe, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, bony skarbowe, opcje, swapy, etc.