Depozytariusz

Co to jest depozytariusz?

Podmiot dbający, aby Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządzające funduszem inwestycyjnym działało zgodnie z prawem i statutem regulującym działalność funduszu, przechowuje środki funduszu, i reprezentuje inwestorów. Prawo zabrania istnienia powiązań pomiędzy depozytariuszem a TFI.