Akcja

Akcja – udziałowy papier wartościowy emitowany przez spółkę akcyjną, stwierdzający ułamkową własność kapitału akcyjnego (uczestnictwo jego właściciela w kapitale spółki), który uprawnia do uczestnictwa w zyskach spółki w formie dywidendy, jak również do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz udziału w jej majątku w przypadku likwidacji. 

Akcje mogą być:
  • imienne albo na okaziciela, 
  • zwykle albo uprzywilejowane, 
  • w formie dokumentu albo zdematerializowane.
W przeciwieństwie do akcji uprzywilejowanych, posiadaczom akcji zwykłych nie przysługują żadne dodatkowe prawa (np. dodatkowe głosy).