Jednostka uczestnictwa

Co to jest jednostka uczestnictwa?

Prawo majątkowe uczestnika funduszu inwestycyjnego do udziału w aktywach netto funduszu otwartego lub specjalistycznego funduszu otwartego. Środki zainwestowane przez klientów są przeliczane na jednostki uczestnictwa, wycena dokonywana jest regularnie zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego danego funduszu.