Rating

Co to jest rating?

Ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym, podmiotem gospodarczym emitującym papiery wartościowe, czy też państwem emitującym obligacje. Określa ocenę zdolności do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań dokonaną przez agencję ratingową.