Swap

Co to jest swap?

Rodzaj umowy finansowej polegającej na wymianie strumieni płatności, umowa ta określa zasady rozliczenia wzajemnych płatności. Przykładem jest np. transakcja swapowa na stopę procentową (interest rate swap, IRS) kontrakt wymiany płatności odsetkowych będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym polegająca na tym, że strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Innym przykładem są swapy walutowe polegające na tym, że następuje wymiana kapitału w jednej walucie na jego równowartość w drugiej walucie przy zastosowaniu kursu zbliżonego rynkowego, następnie następują wymiany należnych kwot odsetek w obu walutach, a na koniec następuje zwrot kapitałów po aktualnym kursie rynkowym.