List zastawny

Co to jest list zastawny?

Dłużny papier wartościowy (imienny lub na okaziciela) emitowany przez bank hipoteczny. Podstawą emisji są udzielone przez bank hipoteczny kredyty. Nabywca listu zastawnego otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek oraz wynikające z wykupu listów.
Można rozróżnić:
  • hipoteczne listy zastawne, których podstawą emisji są hipoteki na kredytowanych nieruchomościach,
  • publiczne listy zastawne, których podstawą emisji są wierzytelności banku z tytułu kredytów dla sektora publicznego.