Dywersyfikacja

Co to jest dywersyfikacja?

Rozproszenie ryzyka inwestycyjnego poprzez inwestowanie nie w jeden, ale w różnorodne instrumenty finansowe. Dzięki umieszczeniu w portfelu różnorodnych aktywów różniących się oczekiwanym poziomem zysku i ryzyka, średnio poziom ryzyka jest niższy. Jest to prawdą jednakże, pod warunkiem, że aktywa są rzeczywiście zdywersyfikowane, czyli nie znajdują się w portfelu takie aktywa, które mają zbliżone zachowanie pod wpływem wydarzeń na rynku (np. produkty tego samego emitenta, lokaty w tym samym banku, fundusze inwestujące w takie same instrumenty).