Cesja

Co to jest cesja?

Cesja - łac. cessio "dobrowolne ustąpienie", stąd pot. "cesja" to przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywającego, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami. Cesja jest stosowana jako rodzaj zabezpieczenia np. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej jest zabezpieczeniem dla banku udzielającego kredyt na wypadek gdyby doszło do zdarzenia losowego, które obejmuje polisa. Popularna jest także cesja wierzytelności od kontrahentów jako zabezpieczenie kredytu obrotowego.