Fundusz inwestycyjny

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny - forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków, zarządzanych przez licencjonowanych specjalistów (towarzystwa funduszy inwestycyjnych). Zadaniem zarządzających jest inwestowanie powierzonych pieniędzy w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu, przy założonym poziomie ryzyka. Podstawowy podział funduszy inwestycyjnych to:
  • fundusze otwarte - fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa, można je nabywać i zbywać w dowolnym momencie
  • fundusze zamknięte - fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych), którymi czasem można handlować na giełdzie.