Kontrakt terminowy

Co to jest kontrakt terminowy?

Umowa sprzedaży lub zakupu instrumentu bazowego (instrument finansowy lub towar) po ustalonej cenie w terminie przyszłym. Kontrakt terminowy może być rozliczony "w naturze" poprzez dostawę towaru lub przeniesienie własności np. akcji, lub też może być rozliczony w formie finansowej poprzez wypłatę różnicy (in plus lub in minus) pomiędzy wartością instrumentu bazowego a ustaloną w kontrakcie ceną. Wystandaryzowane kontrakty terminowe mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie.
Przykładami kontraktów terminowych są kontrakty typu "futures" lub typu "forward".