Obligacja

Co to jest obligacja?

Obligacja - papier wartościowy, którego emitent potwierdza, iż pozostaje dłużnikiem wobec obligatariusza oraz zobowiązuje się do spłaty kwoty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w określonym terminie. 

Można wyróżnić:
  • obligacje skarbowe - emitowane przez Skarb Państwa,
  • obligacje komunalne - emitowane przez samorządy,
  • obligacje korporacyjne -emitowane przez przedsiębiorstwa.