Rachunek Przepływów Pieniężnych

Co to jest rachunek przepływów pieniężnych?

Cash Flow - jest jednym z elementów sprawozdania finansowego. Nazywany jest także sprawozdaniem z przepływów pieniężnych. Jest analitycznym rozwinięciem przedstawionych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym. Rachunek przepływów pieniężnych powinien umożliwiać przede wszystkim uzyskanie informacji na temat stopnia płynności finansowej.W dużym uproszczeniu oznacza ilustrację przepływów pieniężnych w firmie i pokazuje czy firma jest w stanie generować gotówkę na swojej działalności.