Sprawozdanie finansowe

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego. Zazwyczaj zawiera Rachunek Zysków i Strat, Bilans i Rachunek Przepływów Pieniężnych oraz Zestawienie Zmian w Kapitałach Własnych.