Hipoteka

Co to jest hipoteka?

Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości lub własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu, służące zabezpieczeniu wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Hipoteka jest wpisywana do Księgi Wieczystej.